ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen Tréneri Általános Szerződési Feltételek Rusznák Tiborné, mint szolgáltató (a továbbiakban: Tréner; részletes cégadatok és elérhetőség:

Rusznák Tiborné,
1112.  Budapest, Cseresznye u. 49 – 51.
62332813 – 1 – 43
EV – 688206
rusznakagi@gmail.com
www.intimtornablog.hu
www.facebook.com/intimtorna.rusznakagi)

KRISTON Intim Torna® foglalkozás (a továbbiakban Szolgáltatás vagy Tanfolyam) megtartásával kapcsolatos szabályait tartalmazza.

 1. A Tréner szolgáltatása a www.kriston.eu és a www.intimtorna.hu; valamint www.intimtornablog.hu weboldalakon keresztül érhető el.
 2. A jelen Tréneri Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: TÁSZF) határozza meg a Tréner, valamint a weboldalakon keresztül, illetve más módon a Tanfolyamra jelentkező természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 3. Az ÁSZF elfogadása

  A Vásárló az internetes vásárlás során, a Tanfolyam díjának megfizetésével elfogadja a Tanfolyamra vonatkozó szerződés feltételeit, a jelen TÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen TÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez a TÁSZF-ben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.

III. Írásbeli szerződés, iktatott forma

Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

 1. A szerződés nyelve, a TÁSZF területi hatálya

A Felek közötti megállapodás magyar nyelven jön létre.

 1. Az ÁSZF módosítása

A Tréner tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a TRéner jogosult a TÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A TÁSZF módosításának esetén a Tréner a Vásárlót a változásoknak a Weboldalakon történő közzététele útján              értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 1. A Vásárló adatai
 2. A Tréner fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a bármilyen visszaélés esetén. A Tréner a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Tréner jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló személyének valódiságát ellenőrizni.
 3. A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat a Tréner a szerződés teljesítése céljából elektronikusan használja.
 4. A Tréner a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 5. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Tréner az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Trénert felelősség nem terheli.

VII. Jelentkezés, fizetés, elállási/felmondási jog gyakorlása

 1. Az internetes jelentkezés

A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a Tanfolyam díjának a Tanfolyam helyszínén történő készpénzes vagy utalvánnyal történő megfizetését választja, akkor Jelentkezését a Tréner várólistára teheti, illetve vele szemben előnyben részesítheti                   mindazokat, akik előre kifizetik a Tanfolyam díját. Ha egy Tanfolyamra jelentkezők száma korlátozott, akkor a Tréner jogosult azokat a Vásárlókat előre sorolni a részvétel szempontjából, akik a Tanfolyam díját előzetesen banki átutalással                       megfizetik.

 1. Kedvezmények

Tréner az alábbi kedvezményeket biztosítja a Vásárlónak, amennyiben az itt leírt feltételeknek a Vásárló eleget tesz:

A tanfolyamhoz minden résztvevőnek jár 1 – 1 ingyenes óra a következő foglalkozásokra:

– gerinctorna (XI. ker. Érdi út 2. szám alatti általános iskolában)
– kondi torna (XI. ker. Érdi út 2. szám alatti általános iskolában)
– gyakorló óra

 

A Trénernél tanfolyamot végzett minden tanítvány jogosult a Trénernél ismétlő foglalkozáson részt venni, 1 alkalommal, ingyenesen.

Családi kedvezmény: a Trénerek kedvezményt ad a Vásárlók hozzátartozójának (szülő, testvér, gyermek, unoka, nagyszülő), amennyiben a Vásárló KRISTON Intim Torna® foglalkozáson vett részt. A Családi Kedvezmény igénybevételéhez a                  Tréner kinyomtatott kedvezménykártyát ad a Tanfolyamot elvégzett Vásárlónak, amelyet a Vásárló hozzátartozója egy éven belül jogosult felhasználni. A Tréner jogosult a kedvezménykártyán egyéni azonosító kódot feltüntetni a hamisítások és            a visszaélések elkerülése érdekében. Egy kedvezménykártyát csak egyszer lehet felhasználni, azt a Tanfolyam megkezdésekor a Trénernek át kell adni.

Átutalási kedvezmény: a Tréner a tanfolyam díjának előre történő egyösszegű átutalása esetén 10 % kedvezményt ad.

Kedvezmények utólagos érvényesítésére nincs lehetőség. A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő Vásárlókat a Tréner a helyszínen kötelezheti a teljes Tanfolyami díj megfizetésére.

 1. Fizetés

Tréner az alábbi fizetési formákat fogadja el:
– előre utalás a Tréner bankszámlájára, amelyet a visszaigazoló e-mail tartalmaz;
– bankkártyás fizetés
– készpénzes fizetés a helyszínen

 1. Számlaigénylés

Amennyiben a Vásárló számlát igényel a Tanfolyam díjáról, úgy azt a fizetési folyamat során a megfelelő internetes felület megfelelő kitöltésével kell jeleznie. A számlához szükséges adatok: Név, cím (postázási cím – amennyiben eltér a                          számlázási címtől) és adószám. A kiállított számlát a Tréner e-mailen küldi el a megadott címre.

 1. Elállás a vásárlástól, felmondás

A Vásárló a „Jelentkezem a tréningre” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban a Vásárló érvényesen jelentkezett a Tanfolyamra, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti                     szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a Jelentkezést követő 14 napon belül megilleti az elállási jog, melyet köteles írásban gyakorolni.

A Vásárló az elállási jogát az 1. számú mellékletben található Elállási/Felmondási nyilatkozat megfelelő kitöltésével és a Tréner részére való megküldésével gyakorolhatja.

A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tanfolyam a meghirdetett időpontban kerül megszervezésre és megtartásra. Amennyiben a Jelentkezést követően a Tanfolyam kevesebb, mint 14 napon belül kezdődik, úgy a Vásárlót a                            Jelentkezést követően indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, ami a Vásárló és a Tréner közötti szerződést a jövőre nézve szünteti meg, azaz a Tréner a már teljesített Szolgáltatás díjára igényt tarthat, azt nem köteles visszatéríteni.

A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlására az adott Tanfolyam megkezdése előtti 5 napban már nem jogosult, a Vásárló ekkor felmondási jogának gyakorlására jogosult, amely jognyilatkozat a felek szerződését a              jövőre nézve szünteti meg.

Amennyiben a Vásárló olyan Tanfolyamra jelentkezett, amely a Jelentkezést követően kevesebb, mint 14 napon belül kezdődik és be is fejeződik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Tréner a szolgáltatás teljesítését a Vásárló kifejezett, előzetes                    beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a Tanfolyam egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6. Visszatérítés elállási/felmondási jog gyakorlása esetén

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Trénernek a Tanfolyam megszervezésével kapcsolatban költségei merülnek fel – terembérleti díj – amelynek összege függhet a jelentkezők számától. Amennyiben a Vásárló elállási vagy felmondási jogát a                  Tanfolyam kezdő időpontja előtt kevesebb, mint 5 nappal közli a Trénerrel, akkor a Tréner jogosult a jelen TÁSZF-ben meghatározott összeget, 5.000,-Ft-ot azaz Ötezer forintot visszatartani a már kifizetett tanfolyami díjból, vagy ennek az                    összegnek a megfizetését követelni a Vásárlótól a terembérlettel kapcsolatban felmerült kiadásai fedezetéül.

Ezt meghaladóan a Tréner semmilyen más jogcímen nem jogosult visszatartani a már befizetett Tanfolyami díjat és köteles azt 14 napon belül visszatéríteni a Vásárlónak.

Elállás, vagy a Tanfolyam megkezdése előtti felmondás esetén a Tréner lehetővé teszi a Vásárlónak, hogy a Vásárló a befizetett tanfolyam díj ellenében egy másik, eltérő időpontban tartott Tanfolyamon vegye igénybe a Tréner szolgáltatását;               továbbá lehetővé teszi, hogy a Vásárló a részvételi jogát harmadik személyre engedményezze. Felek erről szóban vagy e-mail útján is megállapodhatnak, ebben az esetben a Vásárló részére nem jár visszatérítés.

7. Helyettesítés

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Tréner személyes akadályoztatása esetén jogosult más szakképzett Trénert helyettesként állítani maga helyett. Helyettes csak olyan személy lehet, aki maga is szerepel a KRISTON Intim Torna® oktatására                       jogosult személyek listájában.

 1. Elmaradó Tanfolyam, módosítás

Amennyiben a Tréner akadályozva van a Tanfolyam megfelelő megtartásában és nem tud maga helyett más Tréner helyettest felkérni a Tanfolyam megtartására, úgy jogosult a Tanfolyamot lemondani. A Tanfolyam elmaradását a Tréner köteles          a lehető legkorábbi időpontban közölni a Vásárlóval az általa a jelentkezéskor megadott elérhetőségek valamelyikén (telefon, e-mail), és köteles számára felajánlani egy másik időpontot a Tanfolyam megtartására. Ha a Tréner nem tud másik                időpontot felajánlani a Vásárlónak, vagy a felajánlott időpont nem megfelelő a Vásárlónak, úgy a Tréner köteles a Tanfolyam befizetett díját 14 napon belül visszafizetni a Vásárlónak.

Tréner fenntartja magának a jogot, hogy a Tanfolyam megtartását kellő számú jelentkezéshez kösse. Tréner jogosult lemondani a Tanfolyam megtartását, ha nem érkezett legalább 4 fő a meghirdetett Tanfolyamra.

Tréner jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Tanfolyam helyszínét a jelentkezések számának függvényében, az új helyszín azonban nem lehet más városban, mint az eredetileg meghirdetett helyszín. A helyszín módosításáról a Tréner                          előzetesen értesíti a Vásárlókat.

 1. A Vásárló adatainak tárolása, védelme

A Tréner a vásárláskor megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és csak a számlaadáshoz vagy esetleges további kommunikációhoz szükséges mértékben és ideig tárolja.

VIII. Fizetés és a Tanfolyamon való részvétel feltételei

 1. A Tanfolyam kiválasztása nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kíván Jelentkezni a kiválasztott Tanfolyamra, akkor a Jelentkezési folyamatot bármikor megszakíthatja.
 2. A vásárló a későbbi készpénzes fizetés opció kiválasztásával tudomásul veszi, hogy Jelentkezése alapján várólistára kerül, és a Tréner kizárólag abban az esetben köteles részére a kiválasztott szolgáltatást nyújtani, ha korlátozott férőhely esetén még vannak szabad helyek.
 3. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Tréner nem vállal felelősséget.
 4. A Jelentkezést, és a Vásárlást visszaigazoló e-mailt a Tréner a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a Tréner bankszámlájának adatai és a fizetendő tanfolyami díj a visszaigazoló e-mailben kerül feltüntetésre. Amennyiben a Vásárló kedvezményt kíván igénybe venni, úgy ezt közvetlenül közölnie kell a Trénerrel, aki a Vásárló levele alapján a visszaigazolásban szereplő fizetendő összeg mértékét módosítja.
 5. A Tanfolyamok árának meghatározása a Tréner hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak. A Tréner fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Tanfolyamok díját, ezt azonban csak az ezt követően meghirdetett Tanfolyamokra alkalmazhatja. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett Tanfolyamokra. Megkezdett Tanfolyamnak számít az, amellyel kapcsolatban a Jelentkezés már visszaigazolásra került.
 6. A Tanfolyammal kapcsolatos számla kiállítására a Tréner jogosult és köteles. A Tréner választása szerint elektronikus számlát is küldhet a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Tréner az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.
 7. A Tanfolyamról kép- és hangfelvétel nem készülhet.
 • a Tanfolyamon személyes egészségügyi problémája megoldása, állapota javítása érdekében vesz részt;
 • vállalja, hogy a Tanfolyamon sem kép, sem hangfelvételt nem készít, a bemutatott gyakorlatokat és az elhangzó magyarázatot semmilyen módon jegyzetként nem rögzíti;
 • vállalja, hogy az itt megszerzett tudást kizárólag saját épülésére hasznosítja;
 • vállalja, hogy amennyiben fitnessz/jóga/gyógytorna stb. oktatással foglalkozik, akkor a Tanfolyamon megismert gyakorlatokat saját foglalkozásaiba nem építi be (a tilalom kiterjed a gyakorlatoknak módosított formában vagy más elnevezéssel való integrálására is);
 • tudomásul veszi, hogy a tréningen elsajátított gyakorlatokat semmilyen formában nincs joga továbbadni, azok Kriston Andrea szellemi tulajdonát képezik és javára szerzői jogi oltalom alatt állnak;
 • tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei megsértése esetén anyagilag is felelősségre vonható.
 1. A fenti részvételi feltételeket, a Tanfolyam, illetve a Tanfolyam helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót a Tréner a Tanfolyam biztonságos lebonyolítása illetve a Tanfolyamon tartózkodó személyek zavartalan részvételének biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Tréner kártérítésre vagy a Tanfolyam díjának részleges vagy teljes visszatérítésére nem kötelezhető.
 2. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Tréner hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XIV. Záró rendelkezések

 1. A Tréner jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen TÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen TÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
 4. Panasz esetén a Vásárló a Trénerhez fordulhat a rusznakagi@gmail.com e-mail címen. A Vásárló a Tréner szolgáltatásával kapcsolatos panasza esetén a Tréner székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek címe és telefonszáma ………………………………….. A Békéltető Testülethez eljárási szabályzata a http://www.bekeltetes.hu/ címen érhető el.
 5. A jelen TÁSZF Budapest-en, 2018. 01.05. napján került elfogadásra.

 

 1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén ha szerződés teljesítése megkezdődött – a Tanfolyam időpontja előtt 5 nappal – Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Tanfolyamot tartó Tréner címére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A meghatározott időpontban meghirdetett Tanfolyamokra történő jelentkezés során Ön kifejezetten elfogadta, hogy a Tréner a Szolgáltatást a meghirdetett időpontban nyújtja, abban az esetben is, ha ez az időpont az elállási határidőn belül esik. Ezzel Ön kifejezetten elfogadta, hogy esetlegesen az elállási idő letelte előtt kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, ezért felmondása esetén Ön köteles megtéríteni a Tréner számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Rusznák Tiborné, rusznakagi@gmail.com

Alulírott [teljes név] kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Tanfolyam pontos helye és időpontja, tanfolyam megnevezése:

A fogyasztó aláírása: [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén]

Kelt [hely, idő]